Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày Truyền thống cho các Thứ sáu trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất
00 (3 lần), 31 (3 lần), 62 (3 lần), 11 (2 lần), 14 (2 lần), 23 (2 lần), 38 (2 lần), 40 (2 lần), 41 (2 lần), 55 (2 lần), 68 (2 lần), 71 (2 lần), 74 (2 lần), 78 (2 lần), 79 (2 lần), 82 (2 lần), 84 (2 lần), 87 (2 lần), 89 (2 lần), 91 (2 lần), 94 (2 lần), 99 (2 lần), 01 (1 lần), 02 (1 lần), 04 (1 lần), 05 (1 lần), 06 (1 lần),


10 bộ số xuất hiện ít nhất
03 (0 lần), 07 (0 lần), 08 (0 lần), 10 (0 lần), 12 (0 lần), 13 (0 lần), 15 (0 lần), 17 (0 lần), 20 (0 lần), 25 (0 lần),