Thống kê tần suất nhịp loto

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
29-03-2020 Chủ nhật 1 G3-4; 2
27-03-2020 Thứ sáu 1 G6-3; 2
25-03-2020 Thứ tư 1 G5-5; 2
23-03-2020 Thứ hai 1 G4-4; 6
17-03-2020 Thứ ba 2 G3-3;G6-2; 4
13-03-2020 Thứ sáu 1 G3-6; 2
11-03-2020 Thứ tư 1 G7-4; 5
06-03-2020 Thứ sáu 1 G4-4;
Tổng số lần về: 9 lần