Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 03-04-2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
31-03-2020 9 lần 6 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần
30-03-2020 12 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
29-03-2020 10 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần
28-03-2020 13 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
27-03-2020 10 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần
26-03-2020 12 lần 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần
25-03-2020 9 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần
24-03-2020 7 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần
23-03-2020 12 lần 7 lần 1 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
22-03-2020 12 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
21-03-2020 10 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 6 lần
20-03-2020 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 6 lần 1 lần 3 lần
19-03-2020 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần 0 lần
18-03-2020 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 7 lần
17-03-2020 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần
16-03-2020 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
15-03-2020 2 lần 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần
14-03-2020 3 lần 7 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần
13-03-2020 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 7 lần 2 lần
12-03-2020 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
Tổng 139 lần 75 lần 52 lần 48 lần 42 lần 56 lần 42 lần 56 lần 53 lần 64 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
31-03-2020 11 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần
30-03-2020 10 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 7 lần
29-03-2020 9 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần
28-03-2020 9 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần
27-03-2020 9 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần
26-03-2020 10 lần 0 lần 3 lần 5 lần 4 lần 5 lần 4 lần 0 lần 4 lần 0 lần
25-03-2020 10 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần
24-03-2020 7 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần
23-03-2020 10 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần
22-03-2020 11 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
21-03-2020 10 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần
20-03-2020 0 lần 8 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 1 lần
19-03-2020 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần
18-03-2020 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
17-03-2020 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
16-03-2020 6 lần 0 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
15-03-2020 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần
14-03-2020 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
13-03-2020 5 lần 4 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
12-03-2020 0 lần 7 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần
Tổng 131 lần 60 lần 58 lần 54 lần 69 lần 57 lần 46 lần 42 lần 57 lần 53 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
31-03-2020 13 lần 2 lần 3 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
30-03-2020 11 lần 0 lần 3 lần 8 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
29-03-2020 9 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 9 lần 2 lần 1 lần 2 lần
28-03-2020 13 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần
27-03-2020 11 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần
26-03-2020 11 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
25-03-2020 17 lần 0 lần 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
24-03-2020 7 lần 3 lần 3 lần 5 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
23-03-2020 9 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
22-03-2020 11 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần
21-03-2020 11 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần
20-03-2020 6 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
19-03-2020 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 6 lần
18-03-2020 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần
17-03-2020 2 lần 3 lần 5 lần 5 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần
16-03-2020 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
15-03-2020 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần
14-03-2020 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 4 lần 3 lần 4 lần
13-03-2020 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
12-03-2020 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần
Tổng 151 lần 52 lần 53 lần 59 lần 59 lần 48 lần 70 lần 40 lần 39 lần 56 lần