Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 18-01-2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-01-2020 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 2 lần 8 lần 2 lần 2 lần
16-01-2020 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần
15-01-2020 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần
14-01-2020 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần
13-01-2020 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
12-01-2020 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần
11-01-2020 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 4 lần
10-01-2020 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần
09-01-2020 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần
08-01-2020 8 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
07-01-2020 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần
06-01-2020 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần
05-01-2020 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần
04-01-2020 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
03-01-2020 4 lần 0 lần 1 lần 7 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 7 lần 0 lần
02-01-2020 4 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần
01-01-2020 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần
31-12-2019 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần
30-12-2019 5 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
29-12-2019 5 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần
Tổng 63 lần 57 lần 49 lần 45 lần 52 lần 47 lần 49 lần 57 lần 65 lần 56 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-01-2020 3 lần 5 lần 4 lần 0 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
16-01-2020 4 lần 4 lần 7 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần
15-01-2020 4 lần 6 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
14-01-2020 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 5 lần 1 lần
13-01-2020 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần
12-01-2020 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần
11-01-2020 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
10-01-2020 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 6 lần 2 lần
09-01-2020 6 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 0 lần
08-01-2020 0 lần 3 lần 5 lần 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
07-01-2020 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần
06-01-2020 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần
05-01-2020 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
04-01-2020 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 7 lần
03-01-2020 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần
02-01-2020 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 5 lần 4 lần
01-01-2020 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
31-12-2019 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần
30-12-2019 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần
29-12-2019 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
Tổng 56 lần 66 lần 51 lần 41 lần 70 lần 39 lần 50 lần 57 lần 61 lần 49 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-01-2020 3 lần 6 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần
16-01-2020 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
15-01-2020 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần
14-01-2020 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
13-01-2020 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần
12-01-2020 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 6 lần 2 lần
11-01-2020 2 lần 0 lần 0 lần 9 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần
10-01-2020 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 6 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
09-01-2020 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 7 lần
08-01-2020 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
07-01-2020 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần
06-01-2020 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 7 lần 2 lần 3 lần
05-01-2020 7 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
04-01-2020 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 5 lần 4 lần 2 lần
03-01-2020 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần
02-01-2020 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần
01-01-2020 5 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
31-12-2019 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
30-12-2019 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần
29-12-2019 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần
Tổng 59 lần 58 lần 54 lần 65 lần 47 lần 47 lần 52 lần 49 lần 56 lần 53 lần