Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 22-09-2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-09-2019 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
20-09-2019 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
19-09-2019 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần
18-09-2019 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
17-09-2019 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần
16-09-2019 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần
15-09-2019 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần
14-09-2019 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần
13-09-2019 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần
12-09-2019 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
11-09-2019 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 9 lần 2 lần 0 lần 1 lần
10-09-2019 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần
09-09-2019 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần
08-09-2019 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần
07-09-2019 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần
06-09-2019 2 lần 4 lần 6 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
05-09-2019 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần
04-09-2019 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
03-09-2019 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần
02-09-2019 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần
Tổng 54 lần 53 lần 66 lần 48 lần 56 lần 48 lần 62 lần 55 lần 51 lần 47 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-09-2019 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần
20-09-2019 4 lần 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần
19-09-2019 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
18-09-2019 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần
17-09-2019 0 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần
16-09-2019 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
15-09-2019 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 5 lần
14-09-2019 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 7 lần 4 lần 2 lần
13-09-2019 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần
12-09-2019 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần
11-09-2019 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần
10-09-2019 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 0 lần
09-09-2019 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần
08-09-2019 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
07-09-2019 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
06-09-2019 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 7 lần 5 lần 1 lần 2 lần
05-09-2019 6 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
04-09-2019 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần
03-09-2019 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
02-09-2019 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
Tổng 57 lần 44 lần 50 lần 58 lần 52 lần 53 lần 57 lần 66 lần 58 lần 45 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-09-2019 3 lần 6 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần
20-09-2019 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 0 lần
19-09-2019 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần
18-09-2019 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
17-09-2019 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần
16-09-2019 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần
15-09-2019 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần
14-09-2019 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần
13-09-2019 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần
12-09-2019 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
11-09-2019 3 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần
10-09-2019 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần
09-09-2019 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
08-09-2019 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 1 lần 3 lần
07-09-2019 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần
06-09-2019 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần
05-09-2019 3 lần 1 lần 1 lần 9 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần
04-09-2019 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
03-09-2019 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
02-09-2019 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 7 lần 2 lần 5 lần
Tổng 53 lần 63 lần 54 lần 65 lần 39 lần 62 lần 57 lần 54 lần 44 lần 49 lần