Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 12-11-2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
11-11-2019 2 lần 6 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
10-11-2019 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
09-11-2019 5 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần 8 lần
08-11-2019 4 lần 0 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần
07-11-2019 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 6 lần
06-11-2019 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 2 lần
05-11-2019 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần
04-11-2019 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 7 lần 4 lần 3 lần
03-11-2019 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
02-11-2019 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 7 lần 2 lần 2 lần 5 lần
01-11-2019 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần
31-10-2019 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần
30-10-2019 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
29-10-2019 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần
28-10-2019 6 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
27-10-2019 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 5 lần
26-10-2019 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần
25-10-2019 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần
24-10-2019 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần
23-10-2019 3 lần 2 lần 0 lần 7 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
Tổng 62 lần 49 lần 50 lần 49 lần 52 lần 56 lần 52 lần 55 lần 52 lần 63 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
11-11-2019 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 6 lần
10-11-2019 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
09-11-2019 5 lần 2 lần 2 lần 7 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần
08-11-2019 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần
07-11-2019 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 5 lần 8 lần 1 lần 0 lần 1 lần
06-11-2019 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
05-11-2019 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần
04-11-2019 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần
03-11-2019 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 10 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
02-11-2019 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần
01-11-2019 2 lần 4 lần 7 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
31-10-2019 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
30-10-2019 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần
29-10-2019 0 lần 3 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
28-10-2019 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần
27-10-2019 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần
26-10-2019 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần
25-10-2019 2 lần 3 lần 4 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần
24-10-2019 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 4 lần
23-10-2019 5 lần 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần
Tổng 53 lần 49 lần 54 lần 68 lần 60 lần 54 lần 48 lần 52 lần 46 lần 56 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
11-11-2019 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần 7 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
10-11-2019 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần
09-11-2019 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần
08-11-2019 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần
07-11-2019 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
06-11-2019 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần
05-11-2019 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
04-11-2019 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
03-11-2019 1 lần 5 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
02-11-2019 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
01-11-2019 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần
31-10-2019 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 7 lần 4 lần 1 lần 2 lần
30-10-2019 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
29-10-2019 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần
28-10-2019 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
27-10-2019 4 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần
26-10-2019 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
25-10-2019 2 lần 0 lần 5 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
24-10-2019 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần
23-10-2019 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần
Tổng 47 lần 42 lần 62 lần 62 lần 55 lần 55 lần 55 lần 60 lần 46 lần 56 lần