Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 26-06-2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-06-2019 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần
25-06-2019 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
24-06-2019 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
23-06-2019 5 lần 6 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
22-06-2019 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần 6 lần
21-06-2019 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần
20-06-2019 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
19-06-2019 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần
18-06-2019 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần
17-06-2019 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
16-06-2019 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
15-06-2019 4 lần 3 lần 2 lần 6 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần
14-06-2019 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần
13-06-2019 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần
12-06-2019 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần
11-06-2019 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần
10-06-2019 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần
09-06-2019 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
08-06-2019 6 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần
07-06-2019 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
Tổng 55 lần 54 lần 59 lần 51 lần 49 lần 64 lần 53 lần 41 lần 50 lần 64 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-06-2019 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần
25-06-2019 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
24-06-2019 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần 6 lần 0 lần 2 lần 1 lần
23-06-2019 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần
22-06-2019 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần
21-06-2019 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 6 lần 1 lần
20-06-2019 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần
19-06-2019 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần
18-06-2019 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 4 lần
17-06-2019 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần
16-06-2019 3 lần 6 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
15-06-2019 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
14-06-2019 2 lần 5 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần
13-06-2019 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
12-06-2019 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 7 lần 2 lần
11-06-2019 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
10-06-2019 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 4 lần 2 lần 6 lần
09-06-2019 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần
08-06-2019 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần
07-06-2019 7 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
Tổng 57 lần 48 lần 43 lần 58 lần 51 lần 45 lần 57 lần 51 lần 70 lần 60 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-06-2019 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
25-06-2019 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 0 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần
24-06-2019 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
23-06-2019 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 4 lần 0 lần
22-06-2019 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 6 lần
21-06-2019 8 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần
20-06-2019 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
19-06-2019 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần
18-06-2019 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
17-06-2019 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 5 lần
16-06-2019 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần
15-06-2019 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần
14-06-2019 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
13-06-2019 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 6 lần 4 lần
12-06-2019 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
11-06-2019 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần
10-06-2019 1 lần 1 lần 7 lần 1 lần 6 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần
09-06-2019 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
08-06-2019 2 lần 5 lần 8 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần
07-06-2019 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
Tổng 55 lần 43 lần 75 lần 45 lần 60 lần 53 lần 53 lần 53 lần 51 lần 52 lần