Thống kê tần suất loto

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 30-03-2020 (42902) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 8 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 31-03-2020 (98819) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 7 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 23-03-2020 (36123) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 15 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 26-03-2020 (94135) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 12 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 10-03-2020 (83549) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 28 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 28-03-2020 (91159) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 10 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 17-03-2020 (52267) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 21 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 24-03-2020 (31578) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 14 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 18-03-2020 (81489) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 20 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 25-03-2020 (54296) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 13 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 08-03-2020 (55060) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 30 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 21-03-2020 (55521) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 17 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 30-03-2020 (42902) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 8 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 23-03-2020 (36123) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 15 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 29-03-2020 (28914) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 9 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 27-03-2020 (33555) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 11 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 25-03-2020 (54296) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 13 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 17-03-2020 (52267) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 21 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 24-03-2020 (31578) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 14 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 31-03-2020 (98819) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 7 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 31-03-2020 (98819) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 7 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 19-03-2020 (85074) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 19 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 30-03-2020 (42902) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 8 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 21-03-2020 (55521) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 17 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 28-03-2020 (91159) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 10 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 29-03-2020 (28914) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 9 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 22-03-2020 (46024) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 16 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 18-03-2020 (81489) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 20 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 26-03-2020 (94135) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 12 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 20-03-2020 (85736) đến 07-04-2020 vẫn chưa ra là 18 ngày91 ngày