Thống kê tần suất loto

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 03-02-2020 (63107) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 14 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 17-02-2020 (99817) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 19-01-2020 (70921) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 25 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 13-02-2020 (54232) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 12-02-2020 (19747) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 5 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 14-02-2020 (51855) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 14-01-2020 (32164) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 30 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 16-02-2020 (00776) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 29-01-2020 (80389) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 19 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 11-02-2020 (07696) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 6 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 04-02-2020 (44410) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 13 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 08-02-2020 (22191) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 9 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 13-02-2020 (54232) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 07-02-2020 (14973) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 10 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 02-02-2020 (79434) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 15 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 14-02-2020 (51855) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 16-02-2020 (00776) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 17-02-2020 (99817) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 11-01-2020 (33658) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 33 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 29-01-2020 (80389) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 19 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 14-02-2020 (51855) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 12-02-2020 (19747) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 5 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 06-02-2020 (26275) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 11 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 16-02-2020 (00776) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 28-01-2020 (50940) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 20 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 13-02-2020 (54232) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 05-02-2020 (97615) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 12 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 03-02-2020 (63107) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 14 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 17-02-2020 (99817) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 10-02-2020 (96045) đến 17-02-2020 vẫn chưa ra là 7 ngày91 ngày