Thống kê tần suất loto

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 17-11-2019 (25000) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 13-11-2019 (29618) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 6 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 07-11-2019 (87024) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 12 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 28-10-2019 (96139) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 22 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 19-11-2019 (19942) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 14-11-2019 (86358) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 5 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 01-11-2019 (23568) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 18 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 24-10-2019 (65074) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 26 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 18-11-2019 (93484) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 08-11-2019 (37892) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 11 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 17-11-2019 (25000) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 06-11-2019 (46181) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 13 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 19-11-2019 (19942) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 04-11-2019 (56043) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 15 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 18-11-2019 (93484) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 06-10-2019 (24275) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 44 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 11-11-2019 (04116) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 8 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 22-10-2019 (17237) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 28 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 15-11-2019 (09208) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 28-10-2019 (96139) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 22 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 17-11-2019 (25000) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 10-11-2019 (23310) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 9 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 18-11-2019 (93484) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 14-11-2019 (86358) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 5 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 01-11-2019 (23568) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 18 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 16-10-2019 (83641) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 34 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 19-11-2019 (19942) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 11-11-2019 (04116) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 8 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 15-11-2019 (09208) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 13-11-2019 (29618) đến 19-11-2019 vẫn chưa ra là 6 ngày91 ngày